10. ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு

ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கீழே கொடுத்துள்ள இரண்டு வாக்கியங்களைப் பார்ப்போம்.

  1. கிளியின் நிறம் பச்சை  
  2. சிகரத்தில் உயர்ந்தது எவரெஸ்ட்

முதல் வாக்கியத்தில் ‘கிளி, நிறம், பச்சை  ’ என்பது பெயர்ச்சொற்கள்.  ‘இன்’ என்பது ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு.

அதேபோல்  இரண்டாவது வாக்கியத்தில் ‘சிகரத்தில்’ என்ற வார்த்தையில் உள்ள “இல்” என்பது ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு.

ஐந்தாம் வேற்றுமை, ஒரு பெயர்ச் சொல்லின் பண்பை விளக்கும் போது உபயோகிக்கப் படுகிறது. முதல் வாக்கியத்தில் கிளியின் நிறம் ஆகிய பண்பை விளக்க வந்துள்ளது.

ஐந்தாம் வேற்றுமை, ஒரு பெயர்ச் சொல்லின் உயர்வான ஒப்புதலை(Superlative)  விளக்கும் போது உபயோகிக்கப் படுகிறது. இரண்டாவது வாக்கியத்தில் சிகரத்தில் உயரம் எவரெஸ்ட் என்று விளக்க வந்துள்ளது.

ஐந்தாம் வேற்றுமையில்  ‘இன்’, ‘இல்’ என இரண்டு உருபுகள் உள்ளன.  இதைத் தவிர ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு ‘நின்று’, ‘இருந்து’, போன்ற சொல் உருபுகளும் உண்டு.

உதாரணமாக,

  1. ஊரினின்று சென்றான்
  2. ஊரிலிருந்து சென்றான்
  3. வீட்டிலிருந்து பள்ளி வெகுதூரம்

முதல் வாக்கியத்தில் உள்ள ‘நின்று’ ஐந்தாம் வேற்றுமை சொல் உருபு. இரண்டாவது வாக்கியத்தில் ‘இருந்து’ ஐந்தாம் வேற்றுமை சொல் உருபு.

முன்றாவது வாக்கியத்தில் உள்ள ஊருக்காக என்ற வார்த்தையில் ‘இருந்து’ என்ற ஐந்தாம் வேற்றுமை.

இப்போது சில பெயர்ச் சொல்லுடன் ‘இன்’ சேரும் போது எவ்வாறு சேர்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

இந்தப் பாடத்தில் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபுக்களைப் பற்றிப் படித்தோம். இனி அடுத்த வகுப்பில் ஆறாம் வேற்றுமை பற்றிப் படிப்போம்.