20. வினா, வியப்பு, நிபந்தனை சொற்கள்

வினாச்சொற்கள்:

ஒரு வாக்கியத்தை கேள்வி வாக்கியமாக மாற்றுவது வினாச்சொற்கள். எடுத்துக்காட்டாக,

  1. பாலன் பள்ளிக்குச் சென்றான்.

என்பது சாதாரணமான எளிய வாக்கியம். இதனைக் கேள்வி வாக்கியமாக மாற்றும் போது,

  • யார் பள்ளிக்குச் சென்றான்?
  • பாலன் எங்கே சென்றான்?

என்று மாற்றலாம். இவ்வாறு ஒரு வாக்கியத்தைக் கேள்வி வாக்கியமாக மாற்ற உதவும் சொற்களை வினாச்சொற்கள் என்று அழைக்கிறோம். இங்கே சில வினாச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

வியப்புச்சொற்கள்:

ஒரு வாக்கியத்தில் ஆச்சரியத்தை, வியப்பை வெளிக்காட்ட உதவும் சொற்கள் வியப்புச் சொற்கள்.  எடுத்துக்காட்டாக,

  1. ஆகா ! பிரமதமான சாப்பாடு.
  2. அடேயப்பா! நீ மகா கெட்டிகாரன்.

இங்கே சில வியப்புச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நிபந்தனைச்சொற்கள்:

ஒரு வாக்கியத்தில் நிபந்தனையைக் குறிக்க வரும் சொற்கள் நிபந்தனைச் சொற்கள். கீழ்கண்ட விகுதிகள் நிபந்தனையைக் காட்டவரும்.

இப்போது, இந்த நிபந்தனைச் சொற்கள் வாக்கியத்தில் எவ்வாறு நிபந்தனையைக் காட்ட வருகிறது என்று காண்போம்.

  1. நாம் வீட்டிற்குப் போனால் சாப்பிடலாம்.
  2. அவன் தேர்வுக்குப் போகாவிட்டால் தேர்வு அடைய முடியாது.
  3. நீ சென்னைக்குப் போனாலும் மந்திரியைப் பார்க்க முடியாது.
  4. நீ போட்டிக்குப் போகாத்தால் அவன் வெற்றி பெற்று விட்டான்.

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

இந்த வார்த்தைகளை உபயோகித்து வாக்கியங்கள் எழுத முயற்சிக்கவும்.