18. முன்னிடைச் சொல், இணைப்புச் சொல்

முன்னிடைச் சொற்கள் (Preposition) எனப்படுவது ஒரு சொற்றொடரில் இருசொற்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை விளக்கும் வார்த்தைகள்.

  1. புத்தகம் மேசையின் மேல் இருந்தது.
  2. பூனை கட்டிலினின் கீழே தூங்கியது.

இதில் புத்தகம், மேசை ஆகியவை பெயர்ச்சொற்கள். ‘மேல்’ என்ற முன்னிடைச்சொல் இவைகளுக்கிடையே ஆன தொடர்பைக் காட்டுகிறது.

அதேபோல், இரண்டாவது வாக்கியத்தில் ‘கீழே’ என்ற முன்னிடைச்சொல் பூனையையும், கட்டிலையும் தொடர்புப்படுத்திக் காட்டுகிறது. 

முன்னிடைச்சொற்களுக்கு மேலும் சில உதாரணங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தும் சொற்கள் இணைப்புச் சொற்களாகும் (Conjunction).இதனை இணைப்பிடைசொற்கள் என்றும் அழைப்பர்.

  1. கோவிந்தனும், கோபாலனும் பள்ளிக்குச் சென்றனர்.
  2. அவன் நன்றாகப் படித்தான், ஆனாலும் தேர்வில் தோல்வியுற்றான்.

இங்கு கோவிந்தன் பள்ளிக்குச் சென்றான், கோபாலன் பள்ளிக்குச் சென்றான் என்ற இரு வாக்கியங்களும் இணையும் போது ‘உம்’ என்ற இணைப்புச்சொல் வந்துள்ளது.

இரண்டாவது வாக்கியத்தில் ‘ஆனால்’ என்ற இணைப்புச்சொல் ‘அவன் நன்றாகப் படித்தான்’, ‘அவன் தேர்வில் தோல்வியுற்றான்’ என்ற இரு வாக்கியங்களை இணைக்க உபயோகப்பட்டுள்ளது.

இணைப்புச்சொற்களுக்கு மேலும் சில உதாரணங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.