08. வினைச்சொல்-பால், எண்

வினைச்சொற்கள் எவ்வாறு திணையைக் காட்டுகின்றன என்பதைப் பற்றி முந்தைய வகுப்பில் படித்துள்ளோம். இப்பாடத்தில் வினைச்சொற்கள் எவ்வாறு ‘பால்’, ‘எண்’ காட்டுகின்றன என்பதைப் பற்றி மேலும் விரிவாகப் படிப்போம்.

தமிழில் ‘பால்’ என்பது ‘Gender’ என்ற பொருளைத் தரும். இதனைத் தமிழில் கீழ்கண்ட  வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார்கள். 

உயர்திணைக்குரிய பால்: ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பால்.

அஃறிணைக்குரிய பால்: ஒன்றன் பால், பலவின் பால்.

இப்போது “செய்” என்னும் வினையடியுடன் பாலைக் காட்டும் ‘விகுதி’ எப்படிச் சேர்ந்துள்ளது என்று பார்ப்போம்.

இதில் “’ஆன்’விகுதி ஆண்பாலைக் காட்டுகிறது.  மற்றும் ‘எண்களில்’ இது ஒருமையைக் காட்டுகிறது.

இப்போது கீழே கொடுத்துள்ள உதாரணத்தில் மற்றும் ஒரு விகுதியைப் பார்ப்போம்.

இதில் “’ஆள்’விகுதி பெண்பாலைக் காட்டுகிறது.  மற்றும் ‘எண்களில்’ இது ஒருமையைக் காட்டுகிறது.

இதில் “ஆர்” என்னும் விகுதி உபயோகிக்கப் பட்டுள்ளது. இது உயர்திணைக்கான ‘பலர்பால்’ விகுதியாகும். வயதில் பெரியவர்கள், ஆசிரியர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ள அதிகாரிகள், போன்றவர்களைக் குறிப்பிடும் போது அவர்களுக்குறிய மரியாதையை வழங்கும் பொருட்டு உபயோகிக்கப் படுகிறது. மற்றும் ‘எண்களில்’ இது ஒருமையைக் காட்டுகிறது.

இதில் “ஆர்கள்” என்னும் விகுதி உபயோகிக்கப் பட்டுள்ளது. இது உயர்திணைக்கான ‘பலர்பால்’ விகுதியாகும். இங்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் செய்யப்படும் வினையைக் குறிக்க உபயோகிக்கப் பட்டுள்ளது.

இப்போது கீழே கொடுத்துள்ள எடுத்துக்காட்டில் அஃறிணைக்கான சில விகுதிகளைப் பார்க்கலாம்.

இதில் ‘அது’ என்ற விகுதி அஃறிணையைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதேபோல் ‘உம்’ விகுதியும் அஃறிணையைக் குறிக்கப் உபயோகிக்கப் படுகிறது. மற்றும் ‘எண்களில்’ இது ஒருமையைக் காட்டுகிறது.

இதில் ‘அன’ என்ற விகுதி அஃறிணையைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதேபோல் ‘உம்’ விகுதியும் அஃறிணையைக் குறிக்கப் உபயோகிக்கப் படுகிறது. மற்றும் ‘எண்களில்’ இது பன்மையைக் காட்டுகிறது.

இந்தப்பாடத்தில் பால், மற்றும் எண் பற்றியும், வினைச்சொல்லின் விகுதிகள் எவ்வாறு பாலையும், எண்ணையும்  காட்ட உதவுகின்றன என்று படித்தோம். நமது அடுத்த பாடத்தில் வினைச்சொற்களைப் பற்றி மேலும் படிக்கலாம்.