24. எண்கள்

இப்போது ஒன்றிலிருந்து இருபது வரை எப்படிச் சொல்வது என்று படிக்கலாம்.

இப்போது பத்துப்பத்தாக எப்படிக் கூட்டிச் சொல்வது என்று படிக்கலாம். பிறகு எப்படி நூறு, நூறாக எப்படிக் கூட்டிச் சொல்வது என்று படிக்கலாம்.