23. மூவெழுத்து, நான்கு எழுத்துச்சொற்கள்

இன்றைய பாடத்தில் நாம் சில வார்த்தைகளைப் படிக்கப் போகிறோம். முதலில் மூன்று எழுத்து வார்த்தைகளைப் படிக்கலாம். கிழே சில மூன்று எழுத்து வார்த்தைகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

இப்போது சில நான்கு எழுத்து வார்த்தைகளைப் படிக்கலாம். கிழே சில நான்கு எழுத்து வார்த்தைகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

இப்போது உங்களுக்கு தமிழ் வர்த்தைகளைப் படிக்கத்தெரியும். எல்லா எழுத்துக்களையும்  படித்து  முடித்ததனால் எழுதவும் தெரியும். இந்த அட்டவணையிலிருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எழுதிப் பாருங்கள். இப்போது நாம் அடுத்த வடமொழி எழுத்தின் வரிசையைப் படிக்கலாம்.