14. வானம் நமது தந்தை

 வானம் நமது தந்தை
 பூமி நமது அன்னை
 உலகம் நமது வீடு
 உயிர்கள் நமது உறவு   
                                        (வானம்)
 மலைகளிலே பிறப்பதற்கு 
 அருவி என்று பேரு-அது
 மண்ணில் வந்து தவழும் போது
 ஆறு என்று பேரு
  
 கொடிகளிலே பிறப்பதற்கு 
 மலர்கள் என்று பேரு
 மனித இனத்தில் பிறப்பதற்கு 
 குழந்தை என்று பேரு    
                                        (வானம்) 

கீழே கொடுத்துள்ள உயிர்மெய்(ல…லௌ) எழுத்துக்களை மூன்றுமுறை சத்தமாகப் படிக்கவும்.

கீழே கொடுத்துள்ள வார்த்தைகளை மூன்றுமுறை சத்தமாகப் படிக்கவும்.

12. சின்ன சின்ன பாப்பா

 சின்ன சின்ன பாப்பா
 சிங்காரப் பாப்பா
 பூ வேணுமா – உனக்கு
 பூ வேணுமா?
  
 ஆழகான ரோஜா
 வெள்ளை நிற முல்லை
 காலை மலரும் தாமரை
 மணக்கும் பவழ மல்லிகை
  
 சின்ன சின்ன பாப்பா
 சிங்காரப் பாப்பா
 பூ வேணுமா – உனக்கு
 பூ வேணுமா? 

கீழே கொடுத்துள்ள உயிர்மெய்(ய …யௌ) எழுத்துக்களை மூன்றுமுறை சத்தமாகப் படிக்கவும்.

கீழே கொடுத்துள்ள வார்த்தைகளை மூன்றுமுறை சத்தமாகப் படிக்கவும்.