06. பாடசாலை போகவேணும்-2

பாடலைக் கேட்டு மனப்பாடம் செய்யவும்

பாடசாலை போக வேண்டும் பாப்பா எழுந்திரு 
செல்வ பாப்பா எழுந்திரு
  
அழகு பையை நீயும் கையில் தூக்கிப் பார்த்து நடந்திடு 
செல்வ பாப்பா நடந்திடு
  
கற்று நாட்டை உயர்த்த நெஞ்சில் கருத்துக் கொள்ளாயா
அமுதே கருத்துக் கொள்ளாயா 
  
பள்ளிக்கூடம் கனியின் தோட்டம் கனிகள் வேண்டாமா 
இன்பக் கனிகள் வேண்டாமா
  
உன் கையை வீசி நடக்க நீயும் முந்த வேண்டாமா
கனியே முந்த வேண்டாமா 
  
பாடசாலை போக வேண்டும் பாப்பா எழுந்திரு 
செல்வ பாப்பா எழுந்திரு 

உயிர்மெய் ( ட … டௌ) எழுத்துக்களைப் படிக்கவும்.

எழுதிப் பழகவும்: