24. கிழமைகள், மாதங்கள்

உங்களுக்கு தமிழில் வாரத்தின் ஏழுநாட்களையும் சொல்லத் தெரியுமா?  உங்களுக்காக கீழே வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் தமிழில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

அதே போல் இப்போது மாதங்களையும் தமிழில் படிக்கலாம்.