08. உடல் உறுப்புக்கள்

தலை Head
முடி hair
நெற்றி Forehead
கண்கள் Eyes
காதுகள் Ears
கன்னம் Cheek
மூக்கு Nose
வாய் Mouth
கழுத்து Neck
தோள்/புயம் Shoulder
மார்பு/நெஞ்சு Chest
கை Arm
முழங்கை Elbow
மணிக்கட்டு Wrist
உள்ளங்கை Palm
விரல்கள் Fingers
வயிறு Abdomen / Stomach
தொப்புள்/நாபி Umblicus/Bellybutton
தொடை Thigh
முழங்கால் Knee
கெண்டைக்கால் Calf
கால் Leg
கணுக்கால் Ankle
பாதம் Foot
கால் விரல்கள் Toes

எழுதிப் பழகுக.