05. மாம்பழமாம் மாம்பழம்

 பாடலைக் கேட்டு மனப்பாடம் செய்யவும்.
  
 மாம்பழமாம் மாம்பழம்
 மல்கோவா மாம்பழம்
 சேலத்து மாம்பழம்
 தித்திக்கும் மாம்பழம்
  
 அழகான மாம்பழம்
 அல்வா போன்ற மாம்பழம்
 உங்களுக்கு வேணுமா?
 இங்கே ஓடி வாருங்கள்
  
 பங்கு போட்டுத் தின்னலாம் 
 பங்கு போட்டுத் தின்னலாம் 

எழுதிப் பழகுக: