04. தோசையம்மா தோசை

பாடலைக் கேட்டு மனப்பாடம் செய்யவும்

 
தோசையம்மா தோசை
அம்மா சுட்ட தோசை
அரிசி மாவும் உளுந்த மாவும்
கலந்து சுட்ட தோசை
 
அப்பாவுக்கு நாலு
அம்மாவுக்கு மூணு
அண்ணனுக்கு ரெண்டு
பாப்பாவுக்கு ஒண்ணு
 
தின்னத் தின்ன ஆசை
திருப்பிக் கேட்டா பூசை
கொடுக்க கொடுக்க ஆசை
எடுக்கப் போன பூசை. 

எழுதிப் பழகவும்