அங்கத்தினராக ஆகுங்கள் !!! (Be a Member)

அன்பர்களே,

www.ilearntamilnow.com  & www.Anandachandrikai.com உங்களை அங்கத்தினராக அன்புடன் அழைக்கிறது.

  1. அங்கத்தினராக ஆவதின் மூலம் உங்கள் ஆதரவைத் தெரிவிக்கிறீர்கள்.
  2. இத்தமிழ்ப் பள்ளியின் திட்டங்களிலும் செயல்களிலும் பங்கேற்கிறீர்கள்.
  3. இத்தமிழ்ப் பள்ளியின் பாடத்திட்டங்களை வடிவமைப்பதில் பங்கேற்கிறீர்கள்.
  4. இத்தமிழ்ப்பள்ளியின் நிர்வாகக்குழுவுடன் இணைந்து பணி புரிகிறீர்கள்.
  5. இப்பள்ளியின் தேர்வுகளிலும், போட்டிகளிலும் நடுவராக பங்கேற்கிறீர்கள்.
  6. ஒளிப்படங்கள் தயாரிப்பதிலும், அதனை தரமிடுவதிலும் பங்கேற்கிறீர்கள்.
  7. பாடங்கள் தயாரிப்பதிலும், அதனை தரமிடுவதிலும் பங்கேற்கிறீர்கள்.
  8. பயிற்சிகள், தேர்வுக்கேள்விகள் தயாரிப்பதிலும், அதனை தரமிடுவதிலும் பங்கேற்கிறீர்கள்.
  9. கற்பிப்பதற்கு தேவயானவைகளைத் தயாரிப்பதிலும், அதனை தரமிடுவதிலும் பங்கேற்கிறீர்கள்.
  10. நீங்கள் வாழும் பகுதிக்கு இப்பள்ளியின் பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறீர்கள்.

இவை மட்டுமல்லாது, நீங்கள் ஆனந்தசந்திரிகையின் வாசகராகவோ, எழுத்தாளராகவோ அல்லது www.ilearntamilnow.com – ன் மாணவராகவோ பதிவு செய்யலாம். Register to be a Member –ல் சொடுக்கி அங்கத்தினராக அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

பதிவுசெய்த  அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் ஆனந்தசந்திரிகை இதழை மின்னஞ்சல் மூலமாகப் பெறுவர்.

Contact School Administration: Admin@Ilearntamilnow.com  
Contact Teachers: Teachers@ilearntamilnow.com
To be a volunteer: Volunteers@ilearntamilnow.com
Contact webmaster: Webmaster@Ilearntamilnow.com
Send your articles to Balachandrikai Balachandrikai@ilearntamilnow.com